Straffeskatt og gapestokk

Ikke alle som gjør feil er kjeltringer.

Skattedirektøren tok i NRKs Dagsnytt 18 den 15. august til orde for at skattytere som ilegges straffeskatt bør offentliggjøres. Enkelte var raskt ute og applauderte «gapestokk-forslaget», med den begrunnelse at taushetsplikten er et hinder for å stoppe kjeltringene.

Forsettelige tilfeller bør sanksjoneres

«Svart arbeid er en tyv», fremholder skatteetaten. Det er vi enige i. Useriøse næringsdrivende og arbeidstakere som forsettlig unndrar skatter og avgifter bør oppdages og sanksjoneres. Dette er en av skatteetatens sentrale hovedoppgaver. Problemet er bare at ikke alle som gjør feil nødvendigvis er kjeltringer. Langt derifra. Mange pliktoppfyllende og lojale skattytere gjør så godt de kan, men ender likevel opp med straffeskatt, grunnet feiltolkning av kompliserte regler som endres til stadighet.

Større ansvar og strengere sanksjoner

Ny skatteforvaltningslov som trer i kraft fra 2017 innebærer et systemskifte ved at dagens kontroll og ligning erstattes med et selvdeklareringssystem. Selvdeklarering innebærer at skattyterne i større grad blir ansvarlig for at skatte- og avgiftsrapporteringen blir korrekt. Større ansvar for innholdet, i kombinasjon med strengere sanksjoner, er lett å applaudere når skatteetaten rammer kjeltringene. Men, ikke alle som ilegges forhøyet straffeskatt er kjeltringer. Vi vet av erfaring at skatteetaten også gjør feil ved at de enten feiltolker regelverket eller misforstår faktum.

En bedre løsning?

Et godt tips til skatteetaten er å prøve «gulrot» og regelverksendringer som «premierer» lovlydige og pliktoppfyllende skattytere, fremfor å alltid foreslå merrapportering og tøffere sanksjoner som eneste medisin for å ta kjeltringer. Hvis ikke skatteetaten ser betenkelighetene ved gapestokk-forslaget, får vi feste vår lit til de folkevalgte. Forhåpentligvis ser politikerne farene og skadene ved å henge ut uskyldige personer og foretak. Også overfor kjeltringene mener vi at gapestokken er feil medisin. Ordinær straffeforfølgning med bøter og eventuelt fengsel bør være tilstrekkelige individualpreventive og allmennpreventive virkemidler.

Gapestokken hører fortiden til. Det står for øvrig en slik i Gamlebyen i Fredrikstad. Den historieløse kan med fordel ta turen dit og se for seg opplevelsen av å være til spott og spe.

Artikkelen ble også publisert som leserinnlegg i Dagens Næringsliv, 12.09.2016

Kilde: www.regnskapnorge.no