Standard tosifret kontoplan fra 2017

Fra 1. januar 2017 vil det etter all sannsynlighet bli pliktig å kunne rapportere regnskapsdata etter en standard tosifret kontoplan. For de som har fulgt NS 4102 fra før, vil dette i stor grad gå av seg selv. Bokføringspliktige som følger et annet oppsett, for eksempel de som har gjort tilpasninger for å kunne rapportere til et utenlandsk morselskap, må belage seg på endring av kontoplan eller å koble sin kontoplan mot den obligatoriske, tosifrede kontoplanen.

Bakgrunn

Det er utarbeidet et standard dataformat i Norge, SAF-T. Dette innebærer blant annet at bokføringspliktige skal kunne rapportere etter en standard tosifret kontoplan.

Når blir det gjeldende?

Etter all sannsynlighet blir dette gjeldende fra 1. januar 2017, ved at bokføringsforskriften får en ny paragraf, § 7-8.

Hva innebærer krav til tosifret kontoplan?

Alle bokføringspliktige, sannsynligvis med unntak av de som har under 600 bilag i året og dermed har anledning til å føre regnskap i regneark, må kunne rapportere mot en tosifret kontoplan.

Som nevnt innledningsvis, vil de som har basert kontoplanen sin på NS 4102 ha en kontoplan som normalt vil kunne rapportere greit i henhold til de nye kravene uten merarbeid, da den nye obligatoriske tosifrede kontoplanen stemmer med de to første sifrene i kontoene i NS 4102. Til forskjell fra NS 4102, vil imidlertid ny, tosifret kontoplan være obligatorisk. ERP-leverandører jobber nå med tilpasning til de nye kravene.

Hva med firesifret kontoplan?

Det er også utarbeidet en standard firesifret kontoplan, men denne er det frivillig å følge. Denne har også samme oppbygging som NS 4102, men vil sannsynligvis medføre en god del tilpasninger for de fleste bokføringspliktige, da det ikke tidligere har eksistert en standard firesifret kontoplan (NS 4102 har tre siffer).

Pliktig rapportering

Her er listen med tosifrede kontoer det må kunne rapporteres på fra 1. januar 2017:

Eiendeler
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom
12 Transportmidler, inventar, maskiner o.l.
13 Finansielle anleggsmidler
14 Varelager og forskudd til leverandører
15 Kortsiktige fordringer
16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.
17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.
18 Kortsiktige finansinvesteringer
19 Kontanter, bankinnskudd o.l,
Egenkapital
20 Egenkapital
Gjeld
21 Avsetning for forpliktelser
22 Annen langsiktig gjeld
23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjoner og gjeld til kredittinstitusjoner
24 Leverandørgjeld
25 Betalbar skatt
26 Skattetrekk og andre trekk
27 Skyldige offentlige avgifter
28 Utbytte
29 Annen kortsiktig gjeld
Inntekter
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig
31 Salgsinntekt, avgiftsfri
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
33 Offentlig avgift vedrørende omsetning
34 Offentlige tilskudd/refusjoner
35 Uopptjent inntekt
36 Leieinntekt
37 Provisjonsinntekt
38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler
39 Annen driftsrelatert inntekt
Varekostnad
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
41 Forbruk av varer under tilvirkning
42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
45 Fremmedytelse og underentreprise
46 Andre varekostnader
49 Annen periodisering
Lønnskostnader
50 Lønn til ansatte
51 Lønn til ansatte
52 Fordel i arbeidsforhold
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
55 Annen kostnadsgodtgjørelse
56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.
57 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft
59 Annen personalkostnad
Av- og nedskrivning
60 Av- og nedskrivning
Andre driftskostnader
61 Frakt- og transportkostnad vedrørende salg
62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon
63 Kostnad lokaler
64 Leie maskiner, inventar o.l.
65 Verktøy, inventar og driftsmateriell som ikke skal aktiveres
66 Reparasjon og vedlikehold
67 Fremmed tjeneste
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.
69 Telefon og porto o.l.
70 Kostnad transportmidler
71 Kostnad og godtgjørelse for diett
72 Provisjonskostnad
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnader
74 Kontingent og gave
Finans
80 Finansinntekt
81 Finanskostnad
Skatt og disponering
83 Skattekostnad på ordinært resultat
84 Ekstraordinær inntekt
85 Ekstraordinær kostnad
86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat
88 Årsresultat
89 Overføringer og disponeringer

Standard momskoder og ny momsoppgave

Fra 1. januar 2017 blir også dagens omsetningsoppgave erstattet av ny Skattemelding for merverdiavgift. Les mer om dette i artikkelen «Standard momskoder og ny momsoppgave fra 2017».

Hjemmel

Det er foreslått en ny § 7-8 i bokføringsforskriften for å hjemle endringene.

Kilde: www.sticos.no