Standard momskoder og ny momsoppgave fra 2017

Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster mot dagens 11 poster. Dette innebærer en økning i detaljeringsgraden sammenlignet med dagens oppgave. I tillegg skal merverdiavgift ved innførsel av varer rapporteres i den nye meldingen.

Skattemeldingen

Den nye Skattemeldingen for merverdiavgift vil inneholde 19 poster. Blant endringene er at eksport av varer og tjenester skal inn på en egen post. Det samme gjelder beregnet merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter og gull. Den største nyheten er egne poster for beregnet merverdiavgift ved innførsel av varer, se nedenfor for nærmere om innførsel av varer.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Siste rapportering i gammel oppgave skjer 10. februar 2017 for to-månedlige oppgaver (10. mars 2017 for årsterminoppgaver og 10. april for årsoppgaver for primærnæringen). Den nye meldingen skal benyttes for alle transaksjoner som skjer fra 1. januar 2017. Det vil derfor være viktig at regnskapssystemene tilpasses den nye Skattemeldingen for merverdiavgift før årsskiftet.

RF0002, skattemelding mva alminnelig næring Trykk på skjemaet for å se større versjon

Tilsvarende endringer gjelder også for årsterminoppgaver og årsoppgaver for primærnæringen.

Nye momskoder

For blant annet å lette Skatteetatens kontrollarbeid har Skatteetaten i samarbeid med Sticos utarbeidet en standard for mva-koder. Kodene inngår som del av det nye standard dataformatet -SAF-T. Se nærmere om SAF-T i artikkelen Standard tosifret kontoplan fra 2017.

Mva-kodene er klargjort for den nye Skattemeldingen for merverdiavgift. Dette innebærer vesentlige endringer i kodene som Sticos har benyttet i mange år. Det stilles ikke krav til at de næringsdrivende skal postere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.

Kode Tekst Gammel kode
Kjøp av varer og tjenester
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser) 0
1 Fradrag for inngående mva., 25 % 1
11 Fradrag for inngående mva., 15 % 11
12 Fradrag for inngående mva., 11,11 % 19
13 Fradrag for inngående mva., 10 % 23
14 Fradrag for innførselsmva., 25 % 23
15 Fradrag for innførselsmva., 15 % 24
Kjøp av varer fra utlandet
21 Grunnlag ved innførsel av varer, 25 % 13
22 Grunnlag ved innførsel av varer, 15 % 14
23 Grunnlag ved innførsel av varer, 0 % Ny
Omsetning og uttak av varer og tjenester
3 Utgående mva., 25 % 3
31 Utgående mva., 15 % 31
32 Utgående mva., 11,11 % 39
33 Utgående mva., 10 % 32
5 Mva.-fritt salg, 0 % (5)
51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt, 0 % (5)
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 % (5)
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven 6
7 Ingen mva-behandling (inntekter som ikke er omsetning) Ny
Innførsel av varer
81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 25 % Ny
82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 25 % Ny
83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 15 % Ny
84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 15 % Ny
85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva. av, 0 % Ny
Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester
86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 25 % (34)
87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 25 % (35)
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 10 % Ny
89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 10 % Ny
Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp
91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva., 25 % (34)
92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva., 25 % (35)

Tilsvarende koder vil også gjelde for mva-kompensasjon.

Innførsel av varer

Fra 1. januar 2017 skal merverdiavgift ved innførsel av varer beregnes av merverdiavgiftspliktige kjøpere. Dette innebærer at kjøper skal beregne omvendt avgift ved innførselen og innrapportere dette i skattemeldingen. Dette er en ordning vi allerede er kjent med fra innførsel av fjernleverbare tjenester. Alle varer skal likevel rapporteres, framlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Den nye ordningen innebærer en likviditetsmessig fordel for merverdiavgiftspliktige næringsdrivende, ettersom de slipper å innbetale merverdiavgiften ved innførselen av varer. Ordningen med tollkreditt vil falle bort, bortsett fra for de virksomheter som innfører toll- og særavgiftsbelagte varer.

Det er ingen endring i regelverket for de som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Disse må fortsatt innbetale merverdiavgift ved innførsel av varer som i dag.

Kompensasjonsberettigede kommuner omfattes også av den nye ordningen. Kommunen skal innrapportere utgående merverdiavgift ved innførselen i Skattemelding for merverdiavgift, mens kompensasjonsberettiget merverdiavgift kreves i Skattemelding merverdiavgiftskompensasjon.

Kilde: www.sticos.no