Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter

Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

Del

Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte. I en pressemelding fra Næringsdepartementet sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og at det viktigste regjeringen kan gjøre ofte er å ikke stå i veien for dem. Næringsministeren har som ambisjon å forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin.

Rapportere kun én gang

Blant annet vil regjeringen ha slutt på at bedrifter må levere den samme informasjonen til det offentlige flere ganger.

Dette er noe vi i Regnskap Norge har tatt opp mange ganger i en årrekke, og ser derfor med stor forventning frem til at det iverksettes tiltak som gir effekter på dette området.

Samkjøring av regelverk – regnskap, mva og skatt

Et annet område Regnskap Norge har vært opptatt av er å samkjøre regelverk innenfor regnskap, skatt og avgift. Regjeringen har nå gitt professor Hans Robert Schwencke ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å utarbeide en såkalt juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes. Les mer om oppdraget her.

Samkjøring av regelverk innenfor skatte- og avgiftsområdet er til vurdering i Skattedirektoratet.

Forenklingsstrategien

I strategien næringsdepartementet arbeider med skal også det bedriftsrettede virkemiddelapparatet vurderes, herunder om disse ordningene treffer de små og mellomstore bedriftene.

Departementet trekker frem fire problemstillinger strategien skal svare på:

 • Kompetanse– små bedrifter er avhengige av at det utdannes/videreutdannes arbeidskraft som har riktig kompetanse, den kompetansen som etterspørres av næringslivet.
 • Rapportering/dialog med myndigheter/tilsyn– hvordan skal vi ivareta myndighetenes behov for kontroll samtidig som vi sikrer at næringsdrivende kan bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier og arbeidsplasser?
 • Kapital – det er alltid ønskelig at lønnsomme prosjekter får finansiering og gjennomføres, og kapitaltilgangen i Norge er jevnt over god.
 • Kunder– det offentlige er en viktig kunde og det er viktig at små og mellomstore bedrifter kan være med og tilby når det offentlige etterspør.

10 viktigste forenklingstiltak – innspill fra Regnskap Norge

Regnskap Norge og flere andre organisasjoner ble tidligere i høst oppfordret til å komme med hvilke ti forenklingstiltak vi mener er viktigst å få gjennomført. Regnskap Norge prioriterte disse områdene:

 1. Km-godtgjørelse/diett – skattemessig frikobling fra statens satser gir økt byrde
 2. Merkostnader kost/losji/reise – omfattende, uoversiktlig og detaljerte regler
 3. Naturalytelser fra forretningsforbindelser – de nye reglene fra 2019 øker byrden
 4. Samkjøring regelverk skatt og mva – mulig å finne gode forenklinger her
 5. Oppbevaring og tilgjengelighet – unntak fra femårsregelen er utfordrende
 6. Justeringsreglene på mva-feltet – utfordrende regelverk
 7. Formuesverdsettelse av næringseiendom – ofte behov for taksering
 8. Oppgaveplikt for betaling til enkeltpersonforetak – uhensiktsmessig ordning
 9. Registrering i mva-manntallet – må kunne erklære seg mva-pliktig ved oppstart
 10. Avvikende regnskapsår – vil gi større fleksibilitet

I alt kom Regnskap Norge med 48 innspill. Du kan lese mer om våre innspill og begrunnelser her.