Revidert statsbudsjett: Investering i aksjer hos gründerbedrifter gir fradragsrett

De store nyhetene i revidert statsbudsjett på skatteområdet handler om pensjonssparing og fradragsrett for investorer som investerer i aksjer i oppstartsbedrifter. Vi orienterer om forslagene nedenfor, men først en kort oppsummering av skatte- og avgiftsendringene:

 • I revidert nasjonalbudsjett foreslås det nye skatte- og avgiftslettelser for 1,75 milliarder kroner på årsbasis.
 • Regjeringen foreslår en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstattes dagens IPS-ordning. I ordningen skal det være lik skattesats for innskudd og uttak, og grensen for maksimalt årlig sparebeløp økes fra 15 000 til 40 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende ved å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.
 • Regjeringen foreslår å øke minstefradraget for pensjonsinntekt med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Forslaget gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist.
 • Regjeringen foreslår en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
 • Regjeringen varsler at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper.
 • Regjeringen foreslår å legge om engangsavgiften for motorsykler i mer miljøvennlig retning ved å innføre en CO2-komponent som erstatter dagens stykkavgift og avgift på motoreffekt.
 • Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen fra 2,3 prosent til 2,2 prosent.
 • Som oppfølging av finansskatten blir det foreslått justeringer i konsernbidragsreglene og unntaksregelen for finansskatteplikt.
 • I tillegg korrigeres bestemmelser om verdsettelsesrabatt i formuesskatten, slik at lovgivningen blir i tråd med intensjonene i skatteforliket. 

Nedenfor omtaler vi enkelte av forslagene noe nærmere.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper

For å stimulere til økte investeringer i småbedrifter som er i oppstartsfase foreslår regjeringen en ordning hvor personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i bestemte type selskap, får rett til fradrag i alminneleg inntekt for samlet opptil 500 000 kroner i årlige investeringer.

Som slik investering regnes aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Aksjeinnskuddet må lyde på minst 30.000 kroner i det enkelte selskap.

Slike investorer må beholde aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget, eller mer presist “tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret aksjeselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret”. Investor eller dennes nærstående må heller ikke motta utdeling ved kapitalnedsettelse eller utbytte i denne perioden.

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for å oppnå fradragsretten, både knyttet til investor og til selskap. Vi gjengir foreløpig ikke alle, men vil komme tilbake med utfyllende artikkel når lovvedtak foreligger. Her er noen sentrale vilkår:

 • Ordningen gjelder bare investeringer i aksjeselskap.
 • Selskapet kan maksimalt være seks år gammelt, medregnet stiftelsesåret.
 • Selskapet må ha færre enn 25 ansatte, beregnet ut fra antall årsverk
 • Selskapet kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner.
 • Selskapet må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner.
 • Selskapet må hovedsaklig drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning.
 • Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer årlig gjennom ordningen.
 • Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen.

Det gis ikke fradrag dersom investor er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet. Fradragsretten bortfaller dessuten dersom investor i løpet av eiertiden på tre år blir ansatt i selskapet. Det samme gjelder for øvrig dersom nærstående er involvert i selskapet.

Ordningen vil gjelde fra og med 1. juli 2017.

Regjeringen varsler i tillegg at den i statsbudsjettet for 2018 vil foreslå endringer i skattleggingen av opsjoner for små oppstartsselskaper.

Les mer om ordningen inkludert forslag til hjemmel her.

Skattefavorisert pensjonssparing – ny individuell ordning

Regjeringen foreslår å innføre en ny individuell spareordning, som kan gi inntil kr 40.000 i fradragsbeløp.

Uttak fra denne nye pensjonsordningen vil kun bli beskattet som alminnelig inntekt.

I dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift). I den nye ordningen droppes dermed både trinnskatt og trygdeavgift for denne type inntekter. Særlig for personer med høy personinntekt vil denne ordningen bli skattemessig gunstig.

På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, mot 15 000 kroner i gjeldende ordning. Heller ikke den nye ordningen vil ha et tak for samlet sparing i ordningen. Ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Også personlig næringsdrivende vil kunne spare i denne nye individuelle ordningen.

Skattefavorisert pensjonssparing – selvstendig næringsdrivende

I pensjonsspareordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende økes rammen det kan gis fradrag for fra 4 til 6 prosent av personinntekt fra næring.

Som nevnt over kan selvstendig næringsdrivende velge å heller spare i den individuelle ordningen, eller i begge ordningene.

Kilde: www.regnskapnorge.no