Omsetning av Bitcoin er en mva-unntatt finansiell tjeneste

Regnskap Norge har tidligere kommentert Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 11. november 2013 hvor Skattedirektoratet uten synlige vurderinger fastslo at de mente omsetning av Bitcoins var en avgiftspliktig tjeneste. Fordi vi anså Skattedirektoratets standpunkt som uriktig, presiserte vi i vår omtale at “NARF ønsker å fremheve at prinsipputtalelsen representerer Skatteetatens syn og at den ikke inneholder vurderinger”.

Etter Regnskap Norges vurdering fremstår det som ganske åpenbart at Bitcoin etter sin art er et betalingsmiddel/finansielt instrument og følgelig er en mva-unntatt finansiell tjeneste. Dette følger etter vårt syn både av norsk internrett og EU-praksis. I vår muntlige og skriftlige fagsupport har vi derfor gitt uttrykk for at Skattedirektoratets standpunkt eksisterer, men tydelig presisert at vi anså det som uriktig og uten juridisk forankring.

Etter Regnskap Norges vurdering har rettstilstanden har aldri vært slik Skattedirektoratet ga uttrykk for i 2013 og den endres følgelig ikke ved Finansdepartementets instruks til Skattedirektoratet. Her er det Skattedirektoratet som har gjort feil og aktører som har forholdt seg til Skattedirektoratets standpunkt vil etter vårt syn kunne ha erstatningskrav mot staten hvis de har lidt økonomisk tap.

Vi minner om at egenrettingsfristen for omsetningsoppgaver er 3 år fra utløp av den aktuelle mva-terminen. Når det gjelder eventuelle erstatningskrav bør slike fremsettes raskt da den alminnelige foreldelsesfristen for pengekrav er 3 år slik at krav kan være delvis foreldet allerede. Foreldelseslovens ekstrafrist på 1 år fra man oppdaget kravet kan også være aktuell.

Kilde:www.regnskapnorge.no