Negativ rente på lån utenfor næring ikke skattepliktig

Tilsvarende er negativ rente på bankinnskudd ikke fradragsberettiget.

Negative renter er i senere tid blitt aktualisert i flere land. Med bakgrunn i dette har Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 18. mai 2016, publisert 30. mai 2016,  vurdert de skattemessige konsekvensene.

Uttalelsen er begrenset til effekter for personlige skattytere, og lån og bankinnskudd som disse har utenfor næring.

Definisjonen av negative renter er i uttalelsen basert på definisjonen som mottaker av uttalelsen selv har beskrevet i sin henvendelse:

I et marked med negative renter vil det kunne bli aktuelt å kreve en rente eller et gebyr av den enkelte kunde for å ha midler innestående på en konto i en bank. Videre vil det kunne bli aktuelt for banken å betale en rente til kunder som låner penger av banken.

Negativ rente på utlån

Renteinntekter er skattepliktig etter sktl. § 5-20 første ledd bokstav b, jf. også § 5-1 første ledd. Skatteplikten gjelder også andre fordeler vunnet ved kapital. Det er ikke avgjørende om fordelen kan karakteriseres som “rente” eller “avkastning”.

I prinsipputtalelsen viser Skattedirektoratet til at det sentrale for innvinning av kapitalinntekter er at inntektene kan knyttes til en kapitalgjenstand.

Gjeld (fremmedkapital) kan i utgangspunktet ikke anses som kapitalgjenstand. Dersom negative renter skal særbehandles med skatteplikt, må dette etter direktoratets oppfatning nedfelles i lovgivningen.

Skattedirektoratet konkluderer derfor med at negative renter ved utlån normalt ikke skal skattlegges for personlige skattytere.

Denne konklusjonen innebærer også at disse “rentene” ikke skal rapporteres som tredjepartsinformasjon til Skattedirektoratet.

Negativ rente på bankinnskudd

Dersom kunden må betale en rente til banken av bankinnskuddet, blir det spørsmål om kunden kan få fradrag i skattepliktig inntekt for kostnaden.

Spørsmålet er om en slik “negativ rente” vil kunne være fradragsberettiget etter sktl. § 6-1 første ledd som en «kostnad (…) pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Etter direktoratets oppfatning må denne vurderingen være lik den vurderingen som foretas ved spørsmål om fradrag for kontoholdsgebyr, uttaksgebyr og betalingsgebyr. Fradrag ved inntektsligningen for slike gebyrer gis bare dersom de er pådratt i inntektsgivende aktivitet.

Skattedirektoratet mener derfor at negative renter på bankinnskudd normalt ikke kan anses som en fradragsberettiget kostnad for personlige skattytere.

Også her innebærer konklusjonen at disse “rentene” ikke skal rapporteres fra tredjepart.

Kilde: www.regnskapnorge.no