Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd.

Som vilkår for fritaket foreslås det at mottakeren må være registrert i Enhetsregisteret. Regjeringen foreslår videre at Finansdepartementet gis hjemmel i merverdiavgiftsloven til å forskriftsbestemme nærmere regler om hvilke mottakere som det kan foretas merverdiavgiftsfrie leveranser til, og hva som er å anse som utdeling på veldedig grunnlag.

Så vidt Regnskap Norge kan se er det ikke foreslått noen forskrift i kraft av forskriftshjemmelen som foreslås i merverdiavgiftsloven. Regjeringen har imidlertid i kraft av sin generelle forskriftshjemmel i bokføringsloven foreslått dokumentasjonskrav i bokføringsforskriften som nylig har vært ute på hastehøring sammen med selve lovforslaget. Regnskap Norge hadde ikke innspill i høringsrunden.

I bokføringsforskriften er det foreslått at dokumentasjon av uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, skal inneholde en bekreftelse fra legitimert representant hos mottaker om at varene er mottatt for slik utdeling. Det gis også fritak fra bokføringslovens krav om å angi vederlag, betalingsforfall og virkelig verdi.

Ikrafttredelse er foreslått 1. juli 2016.

Kilde: www.regnskapnorge.no