KORONA – KONSEKVENSER FOR FRISTER, SATSER OG TVANGSMULKT Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

2.07.20 Skrevet av  Regnskap Norge 

Du finner oversikten her.

Skattedirektoratet vil oppdatere oversikten sin kontinuerlig. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende, og gjøre vårt beste for å oppdatere denne siden løpende.

Nedenfor finner du hva Skattedirektoratet sier om status pr 2. juli 2020 (litt omredigert). 

Siden forrige oppdatering 25. juni er det gjort endringer i omtalen av

 • lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb
 • fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge
 • Arbeidsgiveravgift for ansatte som er medlem av norsk trygd under arbeid i utlandet.

ENDRING I BETALINGSFRISTER

 • Merverdiavgift:innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. 
 • Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. Forfall for tredje termin er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.
 • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
 • SæravgifterUtsatt rapporterings- og betalingsfrist for noen særavgifter

Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

HAR INNTEKTEN DIN ENDRET SEG DEN SISTE TIDEN?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp.

Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å

På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

FORSKUDDSSKATT

UTSATT FRIST FOR INNBETALING AV FORSKUDDSSKATT

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 4. mai, og 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Du får faktura tilsendt ca. 3 uker før forfall. Dersom du likevel ønsker å betale forskuddsskatt for 2. termin nå, kan du lage kid-nummer for forskuddsskatt.  Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. 

Du har også anledning til å endre forskuddsskatten eller skattekortet hvis økonomien din har endret seg som følge av koronaviruset.

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april: Fristen utsettes til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter ikke skatt på alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. 

ARBEIDSGIVER OG A-MELDINGEN

TVANGSMULKT STANSES MIDLERTIDIG

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli og 5. august.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

ARBEIDSGIVERAVGIFTEN

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

KOMPENSASJONSORDNING FOR ARBEIDSGIVERE I TILTAKSSONEN OG PÅ SVALBARD

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

FINANSSKATT

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. 

FORSKUDDSTREKK

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

FRITAK FRA OPPLYSNINGS- OG TREKKPLIKT FOR UTENLANDSK ARBEIDSGIVER MED ARBEIDSTAKER PÅ HJEMMEKONTOR I NORGE

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen måttet returnere midlertidig til Norge eller har midlertidig vært forhindret i å reise tilbake til arbeidslandet på grunn av reiserestriksjoner. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge under det midlertidige oppholdet i Norge, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det i midlertidig forskrift (Lovdata) gitt fritak fra plikten til å gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven.

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2020.

ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR ANSATTE SOM ER MEDLEM AV NORSK TRYGD UNDER ARBEID I UTLANDET

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til å gi slike opplysninger.

SKATTLEGGING AV ANSATTE

Skatteetaten har avklart skattemessig håndtering av forhold som skyldes koronakrisen:

SKATTEFRITAK FOR NØDVENDIGE NATURALYTELSER SOM MOTTAS SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Du skal ikke trekke skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige. Se mer informasjon.

SKATTEFRI FORDEL VED KJØP AV AKSJER MV I ARBEIDSGIVERSELSKAPET

Beløpet økes fra 3000 til 5000 kroner. Se mer informasjon.

FIRMABIL UNDER PERMITTERING – SKATTEPLIKT, TREKKPLIKT OG RAPPORTERINGSPLIKT

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i. Se mer informasjon.

PENDLERSTATUS: KRAVET TIL BESØKSHYPPIGHET FOR ENSLIGE PENDLERE UNDER KORONASITUASJONEN

For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje uke for å opprettholde pendlerstatus. Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli ansett som pendler, med eventuell rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære regler. Se mer informasjon.

TILLATT OPPHOLD I NORGE UNDER ETTÅRSREGELEN SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN

Anvendelse av ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet forutsetter at man ikke oppholder seg i Norge mer enn 6 dager i snitt per 12-månedersperiode. I forbindelse med koronasituasjonen er det gitt nærmere retningslinjer som åpner for lengre opphold i Norge. Se mer informasjon.

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen, en økonomisk kompensasjon for å dekke faste kostnader. Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder fra mars til utgangen av august.

LØNNSTILSKUDD FOR Å TA PERMITTERTE TILBAKE I JOBB

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, får utbetalt et beløp per ansatt i juli og august.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger.

Du finner mer detaljer om ordningen på www.lonnstilskudd.no.

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering

Forskrift om tilskudd ved avbrutt permittering

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på www.lonnstilskudd.no i oktober 2020.

SKATTEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE OG SELSKAPER

UTSATT LEVERINGSFRIST

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Skatteetaten oppfordrer næringsdrivende og selskaper til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, 31. mai 2020.

For petroleumsselskaper (jf. petroleumsskatteloven § 5) er innleveringsfristen 30. april. Disse selskapene må sende søknad om utsatt levering til Oljeskattekontoret.

TVANGSMULKT FOR FORSINKET SKATTEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE STOPPES MIDLERTIDIG

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes.

Hvis du nylig har mottatt e-post fra Skatteetaten om at du kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering, kan du se bort fra dette. Skatteetaten ilegger per nå ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019.

FORENKLINGER I OPPGAVEPLIKTEN – RENTEBEGRENSNING 

Det aksepteres visse forenklinger ved innlevering av skjemaene for rentebegrensing RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019. Se uttalelsen for detaljert informasjon.

AVKLARINGER FOR NÆRINGSDRIVENDE OG SELSKAPER

FORMUESSKATT – ØKT RABATT FOR AKSJER OG DRIFTSMIDLER MED MER

Verdsettelsesrabatten øker fra 25 til 35 prosent for 2020 for:

 • aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
 • driftsmidler, herunder næringseiendom

Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den skattepliktige.

Sikkerhetsventilen (maksimalgrensen) for formuesverdsettelse av næringseiendom er redusert til 78 prosent for inntektsåret 2020 (var 90 prosent for inntektsåret 2019).

Du kan endre forskuddsskatten eller skattekortet ditt hvis satsredusjonen fører til lavere skatt.

UTSATT FRIST FOR SKATTEFRI OMDANNING AV VIRKSOMHET

Skattefri overgang til selskapsfastsetting kan bare skje fra 1. januar i et inntektsår. For at en omdanning skal få virkning fra 1. januar, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er for 2020 utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet også ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

MIDLERTIDIG STARTAVSKRIVNINGER PÅ 10 PROSENT FOR SALDOGRUPPE D (MASKINER MV)

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.). Det innebærer at startavskrivningen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent. 

Merk! Endringen må godkjennes av ESA. 

UTVIDET OPSJONSSKATTEORDNING FOR SMÅ OPPSTARTSSELSKAPER

Stortinget ønsker å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige. Se regjeringens pressemelding om opsjonsskatteordningen. 

Merk! Endringen må godkjennes av ESA. 

OMGJØRING AV UTBYTTEVEDTAK SOM FØLGE AV KORONAPANDEMIEN

Besluttet utbytte som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet kan unntas beskatning under visse forutsetninger. Les hele uttalelsen.

UTSETTELSE MED Å OPPFYLLE KRAVET TIL SAF-T REGNSKAPSFIL

Skattedirektoratet har besluttet at det ikke er nødvendig å søke om utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil dersom det oppstår forsinkelser grunnet koronapandemien.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 19. mars 2020.

UTKJØRING AV MATVARER OG LIKNENDE

Salg til personer som får varer levert på døren kan registreres som kontantsalg på kassasystemet når varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 18. mars 2020.

SKATTEINSENTIVORDNING FOR INVESTERINGER I OPPSTARTSSELSKAP

Beløpsgrensen heves til 1 mill. kroner per investor. Grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner. Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående. Se mer informasjon.

MERVERDIAVGIFT

INNLEVERINGSFRISTER FOR MVA-MELDINGEN ENDRES IKKE

Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

TVANGSMULKT STANSES MIDLERTIDIG

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder følgende mva-meldinger:

 • Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
 • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Husk!  Det er viktig at mva-meldingen blir levert.

INNBETALINGSFRIST UTSETTES FOR AVGIFTSPLIKTIGE MED ALMINNELIG SKATTLEGGINGSPERIODE (2 MÅNEDLIG)

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.  

Betalingsfristen for avgiftspliktige med månedlige terminer, årstermin eller årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

MERVERDIAVGIFT – BETALINGSUTSETTELSE ELLER REDUSERT LEIE

Finansdepartementet har gitt føringer for merverdiavgiftsbehandling når utleier gir betalingsutsettelse, frafaller leiekrav eller reduserer leien.

ENDRING I REDUSERT SATS FOR MVA

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020. Se mer informasjon.

SÆRAVGIFTER

MIDLERTIDIG LETTELSE I KRAVENE TIL TILINTETGJØRING/DESTRUERING AV VARER

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

Se praktisk informasjon om gjennomføring av den midlertidige lettelsen i kravene.

FLYPASSASJERAVGIFTEN ER MIDLERTIDIG OPPHEVET

Flypassasjeravgiften er opphevet for perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Flypassasjeravgift for perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 som allerede er innbetalt, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter. Er du i målgruppen vil du bli kontaktet med hva du skal gjøre videre.

Se praktisk informasjon om gjennomføringen av den midlertidige opphevingen.

UTSATT RAPPORTERINGS- OG BETALINGSFRIST FOR NOEN SÆRAVGIFTER

Rapporterings- og betalingsfristen i april og mai er utsatt til 18. juni for følgende særavgifter:

 • veibruksavgift på drivstoff
 • grunnavgift på mineralolje mv.
 • avgift på smøreolje
 • CO2-avgift på mineralske produkter
 • Svovelavgift
 • avgift på alkohol
 • avgift på alkoholfrie drikkevarer
 • avgift på drikkevareemballasje

Dersom du er registrert for andre særavgifter, skal disse innrapporteres innen de vanlige fristene. Se mer informasjon.

MIDLERTIDIG FRITAK FOR CO2-AVGIFT PÅ NATURGASS OG LPG

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.

Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter. Se mer informasjon.

BIL- OG KJØRETØYAVGIFTER

Som følge av koronasitasjonen er det gitt midlertidige lettelser for kortvarig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge og tillatelse til privat lagring av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Endringene gjelder inntil videre.

FORMUESKATT

FOR PERSONLIGE BEDRIFTSEIERE OG AKSJONÆRER: UTSATT BETALING AV FORMUESSKATT HVIS NEGATIVT ÅRSRESULTAT I 2020

Personlige eiere skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Personlige eiere kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD

FOR SELSKAPER: TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD MOT BESKATTET OVERSKUDD I 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

NYE REGLER FOR UTSATT BETALING

NYE REGLER FOR UTSATT BETALING OG REDUSERT RENTESATS.

Nye regler for betalingsutsettelse gjelder fra 12. juni.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav samt krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Søknad om betalingsutsettelse kan leveres fra 10. juni. Se hvordan du søker og nærmere omtale av ordningen

REDUSERT FORSINKELSESRENTESATS

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav. Det er gjort unntak for blant annet krav på forskuddstrekk, skattetrekk og erstatningskrav som vil ha ordinær sats for forsinkelsesrente. Den reduserte rentesatsen vil også gjelde for krav som renteberegnes av Statens innkrevingssentral etter SI-loven, samt for krav på dokumentavgift. Den reduserte rentesatsen vil gjelde i perioden 10. juni til 31. desember 2020. Det skal ikke søkes om redusert rentesats.