Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni

Purringen som sendes ut 8. juni inneholder varsel om betinget tvangsmulkt. I dette varselet vil det fremgå at tvangsmulkt vil løpe fra 20. juni.

Disse datoene gjelder både personlig næringsdrivende og selskaper.

Ikke purring hvis levering skjer før 8. juni

Skattemeldinger som leveres før 8. juni vil etter det vi har fått opplyst ikke bli purret.

For å unngå at kunder mottar varsel om bruk av tvangsmulkt, anbefaler vi å levere skattemeldinger før denne datoen.

Ikke tvangsmulkt ved levering før 20. juni

Skattepliktige som ikke har søkt utsettelse og som leverer før 20. juni får ikke tvangsmulkt. Slik forsinket innlevering får heller ingen andre økonomiske konsekvenser.

Merk for øvrig at Altinn vil være utilgjengelig fra ettermiddagen 16. juni til morgenen 19. juni.

Ikke utsettelse og levering skjer 20. juni eller senere

Næringsdrivende som ikke fått innvilget utsettelse vil ved levering fra og med 20. juni få kr 524,50 i tvangsmulkt pr dag. Tvangsmulkten løper fra og med 20. juni og frem til levering skjer.

Tvangsmulkten kan maksimalt komme opp i 50 rettsgebyr, noe som i 2017 utgjør kr 52.450.

Purringer sendes kun skattyter

Til tross for at vi har hatt mye dialog med Skattedirektoratet om hvor viktig det er å varsle regnskapsførere og revisorer om manglende oppgaver, er slik varslingstjeneste foreløpig ikke kommet på plass. Det arbeides med en løsning, men denne blir ikke klar i sommer.

Påminnelse om manglende levering med betinget vedtak om tvangsmulkt sendes derfor kun til skattyterne selv. Disse legges ut i Altinn. Samtidig varsles skattyterne pr e-post om at det foreligger et vedtak i Altinn.

Regnskap Norge anbefaler både regnskapsførere og revisorer å jevnlig kontrollere om Skatteetaten mangler oppgaver ved å bruke avansert søk i Altinn. Det kan være fornuftig å foreta et slikt søk 8. juni, for å sikre egne loggføringer er i samsvar med det Skatteetaten har registrert innkommet.

Se informasjon om hvordan du søker opp dette her.

Innvilget utsettelse til 30. juni

For ordens skyld nevnes at næringsdrivende som har fått innvilget utsettelse til 30. juni, ikke vil være blant de som mottar purring i juni.

Vi har foreløpig ikke fått bekreftet når denne gruppen vil bli purret og når tvangsmulkt vil løpe fra. Det må forventes at varslingen skjer tidlig i juli.

Pr 1. juni var det 251.000 næringsdrivende som ikke hadde levert skattemeldingen. Hvor mange av disse som har fått innvilget utsettelse kjenner vi ikke tallet på.

Kilde: www.regnskapnorge.no