Hva vil nye personvernregler bety for deg som privatperson?

Det er liten tvil om at næringslivet får en krevende oppgave med å tilpasse seg ny personopplysningslov. Hva innebærer så dette for hver enkelt av oss, som loven jo skal beskytte?

Del

Vi legger igjen spor etter oss hele tiden. Google har eksempelvis på finurlig vis funnet ut av hvilke fotballag jeg følger, og har – uten at jeg, etter hva jeg vet, har bedt om det – begynt å melde fra om utviklingen i kampene lagene spiller på min mobil. Presisjonen er ganske så imponerende. Men har denne informasjonsfangsten sine betenkelige sider også?

Det nye regelverket skal styrke personvernet vårt. Men hva betyr det at personvernet ditt blir styrket? Dette forsøker ministrene Monica Mæland og Per Sandberg å belyse i et felles innlegg gjengitt hos justisdepartementet. Nedenfor gjengis et utdrag av dette innlegget:

“Du har rett til å få vite hva andre vet om deg. Det vil bli mer åpenhet rundt bruk av dine personopplysninger. Når noen samler inn opplysninger om deg, skal du få informasjon om dette. Ber noen om samtykke til behandling av dine opplysninger, skal dette skje på en klar og tydelig måte.

Du kan ta med deg dine personopplysninger når du bytter tjenesteleverandør.

Bruk av dine personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lovlig å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Når behovet har falt bort, skal personopplysninger om deg slettes.

Du kan ta med deg dine personopplysninger når du bytter tjenesteleverandør. Siden du eier informasjonen om deg selv, har du rett til å få disse opplysningene overført til en ny tjenesteleverandør, f.eks. når du bytter musikktjeneste.

Vi får like regler om behandling av personopplysninger i hele EU/EØS. Lovforslaget skal sørge for at det blir like regler om behandling av personopplysninger i hele EU/EØS. Også aktører utenfor EU/EØS vil bli omfattet av det nye regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS. For eksempel vil de nye reglene gjelde for et amerikansk selskap som retter produktene eller tjenestene sine tydelig mot europeiske forbrukere.

Virksomheter får et større ansvar for å ivareta personvernet ditt. Offentlige og private virksomheter får et større ansvar for å ivareta personvernet til både deg og meg når de samler inn og lagrer opplysninger om oss. De får en utvidet plikt til selv å vurdere hvilke konsekvenser behandlingen av personopplysninger har for den enkelte. De har også ansvar for å iverksette tiltak som kan redusere risikoen behandlingen av opplysninger medfører.

Det skal bli lettere for deg å velge de mest personvernvennlige alternativene. Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling i applikasjoner blir lovpålagt. Dette betyr at de tekniske løsningene skal lages slik at de ivaretar personvernet. De som behandler dine personopplysninger skal altså legge til rette for at du kan ivareta personvernet ditt.

Et personvernombud skal være bindeleddet mellom deg og den som behandler opplysninger om deg. Alle offentlige virksomheter, alle virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala, samt virksomheter som overvåker europeiske borgere i stor skala skal ha et personvernombud. Personvernombudet sørger for at du har et sted å henvende deg med spørsmål om behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal også bistå virksomheten med å etterleve personvernreglene.

Reglene skal hindre misbruk av dine personopplysninger. Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av opplysninger om enkeltmennesker. Mengden personopplysninger som samles inn og behandles i dag, er en helt annen enn for bare noen få år siden. Personopplysninger kan brukes, men kan også misbrukes. De som behandler opplysninger om oss, er avhengig av vår tillit for at vi skal være villige til å dele opplysninger med dem. De må derfor tilby tjenester og løsninger som vi kan stole på. Dette gjelder både i offentlig og privat sektor.

Samlet sett vil rettighetene og pliktene i den nye personopplysningsloven utgjøre et viktig vern i den enkeltes møte med en digital hverdag i konstant utvikling.”

Her finner du mer informasjon: