Grensen for revisjonsplikt heves

Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte.

– Dette er en flott anerkjennelse til autoriserte regnskapsførere og det gode kvalitetsarbeidet regnskapsbransjen har gjort over mange år, sier Regnskap Norges administrerende direktør Christine Lundberg Larsen. Det er klart samfunnsøkonomisk mer effektivt å ha fokus på rett regnskap med en gang, fremfor å lene seg på å finne feil og mangler etter at etter at regnskaps- og inntektsåret er omme.

Hva grensen for revisjonsplikt vil ligge på og når endringene trer i kraft er foreløpig ikke kjent.

Gode erfaringer med frivillig revisjon

Erfaringene til nå tyder på at innføringen av frivillig revisjon har gått veldig bra i Norge. BIs undersøkelse fra 2015 viste ingen svekket regnskapskvalitet eller økt skatteunndragelse.

Videre har Skattemyndighetene hjemmel til å pålegge revisjon dersom det er nødvendig. Så vidt vi vet er denne hjemmelen i liten grad, om i det hele tatt, tatt i bruk.

– Det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere en økt revisjonspliktgrense på en god og forsvarlig måte.

– Frivillig revisjon er et tilbud, og vi har tillit til at selskapene tar gode og rasjonelle beslutninger om sitt behov for revisjon, i samråd med sin regnskapsfører, sier Lundberg Larsen. Det er også sånn det har vært til nå.

Sveriges negative erfaringer ikke sammenlignbare

Den svenske Ekobrottsmyndighetens rapport om negative erfaringer med revisjonsfritaket har blitt trukket frem i debatten om revisjonspliktgrenser i Norge, men det blir feil.

Egne norske undersøkelser viser gode resultater i Norge. Det er også stor forskjell mellom landene; Sverige har ikke den offentlige autorisasjonsordningen for regnskapsførere som vi har hos oss. – Vi mener autorisasjonsordningen har vært avgjørende for den gode overgangen i Norge, og som understøtter hvorfor regjeringen nå finner grunnlag for å kunne heve revisjonspliktgrensen for dem som bruker autorisert regnskapsfører, sier Lundberg Larsen.

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere sikrer kvalitet

– Der revisorene driver kontroll og retting i etterkant, sørger regnskapsførerne fortløpende for at bokføring- og skatterapporteringen blir riktig utført. Regnskapsbransjen har oppdrag for mer enn 400.000 næringsdrivende og bedrifter, og er gjennom den løpende regnskapsoppfølgingen hos hver kunde den viktigste garantisten for at regnskap og skatterapportering er riktig fra dag en.

Regnskapsbransjen er lovregulert og underlagt tilsyn av Finanstilsynet på samme måte som revisorene. Autoriserte regnskapsførere er underlagt strenge krav, og brudd på disse utløser sanksjoner i form av tilbakekall av autorisasjon og straff. Regnskapsførerne er også innrapporteringspliktige til Økokrim etter hvitvaskingsloven.

Sikkerhetsmekanisme

Dersom regnskapsføreren ikke får grunnlag eller informasjon nok fra kunden til å kunne stå inne for riktigheten av regnskapet, plikter han eller hun å si fra seg oppdraget. – Dette er ytterligere en sikkerhetsmekanisme for forslaget som regjeringen fremmer, sier Lundberg Larsen. Uten autorisert regnskapsfører vil revisjonsplikten inntre.

Regjeringsplattformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti finner du her.