Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd.

For at unntaksreglene for ektefeller skal komme til anvendelse på samboere må samboerne ha levd sammen i et ekteskapslignende forhold og hatt folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet. Alternativt kommer unntaket også til anvendelse på samboere som venter, har eller hatt felles barn og som på grunn av samlivsbrudd vil overføre felles bolig til en av partene.

Hjemmel for unntak

Unntakene fra plikten til å svare dokumentavgift er regulert i dokumentavgiftsloven § 8. Her er inntatt unntak fra dokumentavgift for overdragelse til ektefelle ved død eller skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse. Den samme bestemmelsen er også gjort gjeldende for samboere ved samlivsbrudd.

Hovedregel

Hovedregelen er at det skal svares dokumentavgift av alle tinglyste hjemmelsoverføringer. Dokumentavgiften er på 2,5 % og beregnes av salgsverdien av den faste eiendommen, inklusive påstående bygninger og faste anlegg.

Tinglysning av hjemmelsoverføring

En tinglysning av en hjemmelsoverføring innebærer at det skapes såkalt notoritet og publisitet over transaksjonen. Notoritet innebærer at man kan finne ut når en disposisjon er foretatt, hva den gikk ut på og hvem som foretok den. Publisitet innebærer at den samme hjemmelsoverføringen blir gjort tilgjengelig for alle som ønsker informasjon om denne.

Kilde: www.regnskapnorge.no