Fra 2. mai kan regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

Dette tiltaket skal gjøre det enklere og rimeligere å innhente slike attestasjoner.

Del

Ved stiftelse av et aksjeselskap der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger (norske kroner), må en revisor eller et finansforetak bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ved kapitalforhøyelser.

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere gi slike bekreftelser.

Har ventet på Brønnøysundregistrene

Lovendringen ble vedtatt i fjor, men ikrafttredelsen skulle først vedtas når Foretaksregisteret fikk på plass system for å kunne kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører. Slik løsning er nå utviklet.

For å gjøre tilpasninger til de nye aksjelovene vil tjenesten Samordnet registermelding være utilgjengelig onsdag 2. mai fra kl. 15.30 til 20.00.

Praktisk gjennomføring

Vi vil snarlig komme med en egen artikkel om hvordan du praktisk følger opp attestasjonsoppdrag.

Lovendringene i aksjeloven

§ 2-18 annet ledd femte punktum skal lyde:

Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

§ 2-19 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Styrets medlemmer og den som har avgitt bekreftelse etter § 2-18 annet ledd, er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte.

§ 10-9 annet ledd fjerde punktum skal lyde:

Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

Lovendringene i allmennaksjeloven

§ 2-18 annet ledd femte punktum skal lyde:

Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

§ 2-19 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Styrets medlemmer og den som har avgitt bekreftelse etter § 2-18 annet ledd, er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte.
 

§ 10-9 annet ledd fjerde punktum skal lyde:

Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

Lovendring i foretaksregisterloven

§ 4-4 bokstav e første punktum skal lyde:

Erklæring fra revisor, eller eventuelt erklæring fra finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører, om at de opplysninger som er gitt om innbetaling av aksjekapital, selskapskapital i kommandittselskap, jf. § 3-3 nr. 6 og 7, grunnkapital i stiftelse og innskuddskapital i samvirkeforetak, statsforetak, interkommunalt selskap, regionalt helseforetak og helseforetak er riktige.