Feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder.

Andre feil og mangler kan bli sanksjonert på sikt. Her er det interessant å merke seg at EFF omtaler dette med at det skal være alvorlige feil, noe som bør tilsi at terskelen for å benytte sanksjonsmulighetene settes relativt høyt.

Ingen reaksjon hvis retting skjer før august

EFF skriver videre i nyhetsbrevet at det ikke blir ilagt sanksjoner dersom feil og mangler korrigeres før august.

Tvangsmulkten løper daglig og gjelder fra utpekt dato i vedtak

Det er arbeidsgivere som er varslet om feil eller mangler som står i fare for å få tvangsmulkt.

Tvangsmulkten settes til 1/10-del av rettsgebyret, og utgjør pt. kr 102,50 per inntektsmottaker med feil per dag. Dersom det for eksempel er samme feil på ti av de ansatte, blir tvangsmulkten så høy som kr 1.025 per dag.

Tvangsmulkt er hjemlet i a-opplysningsloven § 10, og fastsettelsen styres av § 4-2 i a-opplysningsforskriften. Her fremkommer det at tvangsmulkt begynner å løpe fra den dag som fastsettes i vedtaket om tvangsmulkt. Tvangsmulkten løper frem til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt.

Mulig å klage, og dagsatsen kan settes lavere

I særlige tilfeller kan dagsatsen settes lavere enn normalsatsen.

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages.

Erfaringer?

Vi i Regnskap Norge er svært interesserte i å få høre om hvordan regelverket om tvangsmulkt praktiseres, og særlig gjelder dette tilfeller hvor reaksjonen oppleves som urimelig. Send oss derfor veldig gjerne noen ord dersom du opplever sanksjonering du reagerer på.

Det som vi blant annet er spesielt spente på er hvordan EFF forholder seg til tilfeller hvor det er teknisk svært komplisert å foreta nødvendige korreksjoner, f. eks. ved bytte av regnskapsfører eller lønnssystem.

Kilde: www.regnskapnorge.no