Endringer i reglene om rett til pleiepenger når barna er syke

Fra 1. oktober 2017 er regelverket for pleiepenger endret. Her er de viktigste endringene.

Aina Kregnes, rådgiver i Sticos

2. oktober 2017

Endringene gjelder for tilfeller hvor første fraværsdag på grunn av omsorg for syke barn oppstår etter 1. oktober 2017. Det betyr at de som allerede har rett til pleiepenger skal motta pleiepenger etter tidligere regler ut vedtaksperioden.

Innskrenkninger

Kortere periode med full inntektskompensasjon

Pleiepenger har tidligere vært gitt så lenge pleiebehovet varer og lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Pleiepenger blir nå tidsbegrenset til maksimalt 1 300 dager (5 år). De første 260 dagene (1 år) gis med 100 % kompensasjon av tapt arbeidsinntekt på grunn av pleie av syke barn. De neste 1 040 dagene (4 år) gis med 66 % kompensasjon. Begrensningen gjelder per barn.

Antall dager med pleiepenger Dekningsgrad
260 100 %
1 040 66 %

Ingen pleiepenger over 18 år

Pleiepenger vil ikke lengre gis ved pleie av psykisk utviklingshemmede over 18 år som er livstruende eller svært alvorlig syke slik det har vært anledning til tidligere.

Utvidelser

Redusert krav til sykdommens alvorlighetsgrad

Tidligere var det et krav at barnet var livstruende eller svært alvorlig syk for å få pleiepenger. Nå er det nok at barnet er sykt og at det har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

Utvides til å gjelde også ved pleie av varig syke barn

Mens retten til pleiepenger tidligere bare gjaldt ved livstruende eller svært alvorlig sykdom, omfatter de nye reglene også barn med varig sykdom.

Fra 1. dag også ved sykehusopphold

Mens pleiepenger før ble gitt først fra 8.dag etter innleggelse eller behandling på sykehus, vil man nå ha krav på pleiepenger fra første dag vilkårene for pleiepenger er oppfylt.

Aldersgrensen økes til 18 år ved innleggelse på sykehus

Retten til pleiepenger ved innleggelse i helseinstitusjon eller ved poliklinisk behandling i sykehus har vært begrenset til barn under 12 år, og 18 år ved livstruende eller svært alvorlig sykdom. Aldersgrensen økes nå til 18 år for alle grupper.

Gradering ned til 20 % i stedet for 50 %

Dersom barnet har en tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken, kan pleiepengene graderes ned til 20 %. Dette til forskjell fra tidligere hvor man bare kunne gradere ned til 50 %. Dette gjør at foreldrene har mulighet for å arbeide mer uten at retten til pleiepenger opphører, noe som gjør det enklere å kombinere pleie og delvis arbeid.

Gradering av pleiepengene innebærer at stønadsperioden forlenges tilsvarende. Det betyr at man ved gradert uttak kan forlenge stønadsperioden med pleiepenger over en lengere periode. Det er imidlertid satt en begrensning på maksimalt 10 år med sammenhengende mottak av pleiepenger. Alle periodene med pleiepenger legges sammen frem til barnet fyller 18 år.

Mulighet for samtidig uttak

Begge foreldrene kan ved behov ta ut pleiepenger samtidig. Tidligere har dette bare vært en mulighet ved livstruende eller svært alvorlig sykdom.

Ved samtidig uttak løper det 2 stønadsdager av den totale kontoen med antall dager med rett til pleiepenger. Dette fordi dagkontoen følger barnet.