Dette må du vite om skattemeldingen 2017

Fra 4. april er skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar. I denne artikkelen kan du lese mer om skattemeldingen, skatteoppgjøret og klagefrister. Du får også nyttig informasjon om aksjeoppgaven.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Fra 4. april er skattemeldingen tilgjengelig elektronisk. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar. Her får du vite mer om

 • Nytt i år
 • Næringsrapport for næringsdrivende med enkle skatteforhold
 • Leveringsfrister for skattemeldingen 2017
 • Søknad om utsettelse med å levere skattemeldingen
 • Tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen
 • Tilleggsforskudd
 • Skatteoppgjørspuljer
 • Klagefrister
 • Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt
 • Betalingsfrister for restskatt
 • Sentrale skjema i tilknytning til aksjer (RF-1088, RF-1059 og RF 1359)

Nytt i år

I skattemeldingen for inntektsåret 2017 er merknadsfeltet (tidligere post 5.0) for å skrive inn fritekst tatt bort. Dersom det er behov for å gi utfyllende opplysninger, må dette gjøres ved å sende eget vedlegg til skattemeldingen.

Næringsrapport skatt

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan levere skattemeldingen med Næringsrapport skatt. Næringsrapport skatt er en løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold. Mange skjemaer er inkludert. Løsningen er særskilt beregnet for de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Selskaper med revisor kan også benytte seg av løsningen dersom de finner det hensiktsmessig.

Skatteetaten har laget en veiviser for å finne ut om næringsrapport skatt kan benyttes.

Leveringsfrister

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2018. Det er ikke nødvendig å levere skattemelding der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere skattemeldingen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge de har oppholdt seg i Norge.

Innleveringsfristen av skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er 31. mai 2018, og de kan kun levere elektronisk. Skattemeldinger som leveres på papir vil bli ansett som ikke levert.

Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. hvor selskapet leverer selskapsmelding elektronisk med frist 31. mai har samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai).

For ektefeller gjelder fristen for å levere skattemelding særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av skattemelding, og de har behov for å samordne skattemeldingene, er det likevel ikke nødvendig å søke om utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. Da vil fristen for begge ektefellene være 31. mai.

Selskap (AS, ASA, SA, mm., bortsett fra oljeselskap) har frist 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk. Det er ikke anledning til å levere slik skattemelding på papir.

Søknad om utsettelse med å levere skattemeldingen

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn.

Næringsdrivende kan søke elektronisk om utsettelse for innlevering av skattemeldingen ved å levere RF-1114. Alle næringsdrivende kan benytte søknadskjemaet til å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende. Fristen for å søke om utsatt frist er 31. mai. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2017 er tilgjengelig til og med 31.05.2018.

Revisor/regnskapsfører kan søke om en måneds utsettelse for en mindre andel av sine klienter. Skjema RF-1113  benyttes. Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Nye næringsdrivende og nye deltakere i ANS/DA som har mottatt skattemelding for lønnstakere / pensjonister, bør søke om utsettelse innen 30. april 2018. Det anmodes om at dette gjøres selv om fristen for næringsdrivende er 31. mai.

Lønnstakere og pensjonister kan søke om inntil 1 måneds utsettelse for innlevering av skattemeldingen. Utsettelse med innlevering av skattemeldingen gis ikke utover 31.05.2018. Ved elektronisk søknad om utsatt frist for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister benyttes skjema RF-1115. Frist for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30.04.2018.

Tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen

Den som har plikt til å levere skattemelding, men som leverer for sent, skal ikke lenger ilegges forsinkelsesavgift. Skattemyndighetene kan isteden ilegge skattyteren tvangsmulkt når skattemeldingen ikke innleveres innen de fastsatte frister.

Manglende levering av skattemelding eller åpenbare feil i selvangivelsen vil være et område hvor tvangsmulkt kan bli gitt. Tvangsmulkten skal utgjøre kr 565 pr. dag (et halvt rettsgebyr). Tvangsmulkten løper fra den dag som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem til skattyter har oppfylt sin opplysningsplikt.

Tilleggsforskudd

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå rentebelastning er 31. mai. Fristen gjelder både lønnstakere, pensjonister, selvstendig næringsdrivende og selskaper.

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd påvirkes ikke av utsatt frist for å levere skattemeldingen etter søknad. Betaling etter 31. mai vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning når det gjelder renteberegningen.

Skatteoppgjørspuljer

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 27. juni. Den første oppgjørspuljen omfatter lønnstakere og pensjonister som har levert skattemeldingen elektronisk, i tillegg til skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak. NB: Skattytere som leverer skattemeldingen på papir (lønnstakere og pensjonister), får skatteoppgjøret sitt tidligst i august.

Neste skatteoppgjørspulje blir 2. august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende, samt lønnstakere som har levert selvangivelsen på papir. Deretter blir det ukentlige skatteoppgjør fram til 24. oktober, som vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller.

Klagefrister

Egenretting

Skattyters eller trekkpliktiges egen fastsetting av skattegrunnlaget kan ikke påklages. Til gjengjeld har skattytere og trekkpliktige rett til å selv endre sin tidligere fastsetting, jf. Skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringer foretas ved å sende inn endringsmelding til skattekontoret. Endringsmeldingen må være kommet fram til skattekontoret senest 3 år etter at fristen for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt (selvangivelse) for vedkommende år utløpte. Skatteforvaltningsloven trådde i kraft fra 1. januar 2017. Dette innebærer at endring av skattemeldingen for 2016 (som ble levert i 2017) er det første inntektsåret som er omfattet av ordningen med endringsmelding. Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende leverer endringsmelding ved å sende inn skjema RF-1366  (kan kun leveres elektronisk). Se også Skatteetatens veiviser Klage på formues- og inntektsskatt.

Klage

Klage på fastsettingen er først og fremst aktuelt når skattemyndighetene har førhøyet/endret skattegrunnlaget.

Klagefristen er 6 uker, beregnet med utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret ble sendt ut. Klage på fastsettingen kan sendes via Altinn på skjema RF-1364.

Er klagefristen oversittet har man ikke rett til å få klagen behandlet. Det samme gjelder dersom fastsettingen er gjort ved skjønn. Det kan imidlertid anmodes om at skattekontoret behandler klagen. En slik anmodning skal begrunnes. Ved vurderingen om klagen skal behandles skal det blant annet tas hensyn til spørsmålets betydning, skattyters forhold, sakens opplysning og den tid som er gått.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Personlige skattytere

Rentetillegget på restskatt er 0,39 prosent pro anno, beregnet fra 1. juli 2017 til forfall første termin restskatt i 2018.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,39 prosent pro anno av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2017 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2018.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,39 prosent pro anno fra 31. mai 2018 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Selskap

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0,39 prosent pro anno, beregnet fra 15. mars 2018 til forfall for restskatten 15. november 2018.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodtgjørelsen 0,39 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2018 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Betalingsfrister for restskatt

I henhold til bestemmelser i skattebetalingsloven, er forfall for betaling av restskatt for personlige skattytere tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut, men likevel tidligst 20. august

 • Frist for betaling av restskatt første termin, juni-oppgjøret, er dermed 20. august. Restskatt over 1 000 kroner blir delt i to terminer.
 • Fristen for andre termin er fem uker etter første forfall, det vil si mandag 24. september.

Andre skatteoppgjørspulje sendes ut torsdag 2. august, og inkluderer også enkelte personlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen på papir.

 • Forfall restskatt 1. termin: 23. august
 • Forfall restskatt 2. termin: 27. september

Fra 9. august sendes skatteoppgjørene ukentlig frem til siste utlegg 24. oktober.

 • Betalingsfristen for første termin er tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.
 • Betalingsfristen for andre termin er fem uker etter første termin.

Siste ordinære skatteoppgjør sendes altså ut 24. oktober 2018. For de som mottar skatteoppgjøret da gjelder følgende betalingsfrister for restskatt:

 • Forfall restskatt 1. termin: 14. november
 • Forfall restskatt 2. termin: 19. desember

Restskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling kun i én termin: 15. november 2018.

Se også Nyttig informasjon om skattemeldingen, publisert av skatteetaten 19.03.2018.

Aksjeinntekter

Skattemessig oppjustering av aksjeinntekter og skjermingsrente

 • Skatten på alminnelig inntekt er senket fra 25 til 24 prosent for inntektsåret 2017. Aksjegevinster og utbytte skal ganges (oppjusteres) med en faktor på 1,24, før skattlegging. Tilsvarende gjelder for tap ved realisasjon. I praksis betyr dette at effektiv skattesats er 29,76 prosent. Postene i skattemeldingen viser beløp før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises i foreløpig skatteberegning. Alle oppjusterte aksjeinntekter vises i en egen spesifikasjonsside, som en del av skattemeldingen.
 • Skjermingsrenten for 2017 er 0,7 prosent.

Aksjeoppgaven 2017 – Skjema RF-1088

Personlige aksjonærer

Personlige aksjonærer i selskap der selskapet har levert en formelt riktig utfylt aksjonærregisteroppgave (RF-1086) vil motta Aksjeoppgaven 2017 (RF-1088) fra Aksjonærregisteret. Informasjonen i oppgaven bygger blant annet på opplysninger selskapene har sendt til Skatteetaten. Aksjeoppgaven for 2017 (RF-1088) blir gjort tilgjengelig samtidig med skattemeldingen, 4. april.

For personlige aksjonærer inneholder oppgaven en oversikt over beholdning av aksjer, formuesverdi, siste års utbytte, skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag, inngangsverdi, samt forslag til beregning av gevinst/tap ved eventuell realisasjon. Personlige aksjonærer skal bare returnere Aksjeoppgaven 2017 (RF-1088) dersom det gjøres endringer i oppgaven. Fristen for levering er den samme som man har for skattemeldingen. Det vil for de fleste si innen 30. april 2018.

Skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv. skal oppgis i skattemeldingen. Det samme gjelder skattepliktig utbytte og formuesverdi på aksjer. Når skatteetaten har opplysninger om inngangsverdi, vederlag, mottatt utbytte og formuesverdi på aksjene, vil beløpene i RF-1088 være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom verdiene i skjema RF-1088 ikke stemmer eller det står “Ukjent” i oppgaven, må tallene som er feil eller mangelfulle korrigeres. Oppgaven må da leveres til skatteetaten. Det er en fordel å levere oppgaven elektronisk noen dager tidligere enn fristen for levering av skattemeldingen. Da kan man motta en oppdatert oppgave før innsending av skattemeldingen. Den oppdaterte oppgaven finnes da i «Min meldingsboks» i Altinn, og denne viser de nye beløpene som skattyter selv må overføre til skattemeldingen (man slipper altså å beregne disse selv – som man må om skjemaet leveres på papir). Gevinst/tap føres i skattemeldingens post 3.1.8 / 3.3.8, utbytte og formuesverdi i postene 3.1.5 og 4.1.8. Skjema RF-1088 følger fristen for innlevering av skattemeldingen, men er ikke et vedlegg til skattemeldingen.

Formuesverdiene for aksjer i selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS), er i utgangspunktet ikke oppført på aksjeoppgaven. Formuesverdiene for VPS-registrerte aksjer er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 4.1.7. Aksjer som står på aksjesparekonto (ASK) og som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal du ikke levere eget skjema for.

Handel med VPS-aksjer på slutten av året (2017)

Dersom det er solgt VPS-registrerte aksjer på slutten av 2017 med handelsdato i 2017 og oppgjørsdato i 2018, vil salgene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2017. Det må kontrolleres at beløpene som står i aksjeoppgaven og i skattemeldingen er korrekte før skattemeldingen ferdigstilles.

Kjøp av VPS-registrerte aksjer på slutten av 2017 med handelsdato i 2017 og oppgjørsdato i 2018, vil være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2017.

Spesielt for selskapsaksjonærer

Selskapsaksjonærer mottar en egen oppgave på PDF i Altinn (RF-1088S – Selskap). Denne inneholder mottatt utbytte, gevinst/tap og formuesverdi på aksjer i norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs, og som er registrert i Skatteetatens aksjonærregister. Denne oppgaven er kun til orientering for selskapet og skal ikke leveres.

Se også Rettledning til aksjeoppgaven 2017 (RF-1088)

Aksjer og fondsandeler mv. 2017 – Skjema RF-1059

Skjemaet RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2017 skal fylles ut av personlige skattytere for eide eller solgte aksjer og fondsandeler som ikke står oppført i RF-1088 Aksjeoppgaven 2017, eller der RF-1088 gir anvisning på at RF-1059 skal fylles ut. Dette gjelder også for utenlandske aksjer/fondsandeler, samt for tegningsretter og tildelingsbevis. Gevinst/tap føres i skattemeldingens post 3.1.10 / 3.3.10, utbytte og formuesverdi i postene 3.1.7 og 4.1.8. Formuesverdien på aksjer i utenlandske selskaper og utenlandske aksjefondsandeler føres på post 4.6.2.

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) skal ikke levere RF-1086. Aksjonærene i disse foretakene får derfor ikke tilsendt RF-1088, og må således fylle ut og levere RF-1059.

Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2017 – Skjema RF-1359

Selskapsaksjonærer skal levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2017 (RF-1359) for skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap som ikke er omfattet av fritaksmetoden.