Autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd gjort opp med penger

Lovvedtaket er på plass, men ikrafttredelsen er usikker.

Del

Stortinget har vedtatt forenklinger i aksjeloven, og en av forenklingene er at autorisert regnskapsfører eller advokat skal kunne bekrefte aksjekapital gjort opp med penger. Dette på lik linje med hva bankene har hatt anledning til siden 2012.

Dette er noe Regnskap Norge har arbeidet for i lang tid, og det at vi nå får denne endringen vil bidra til betydelige forenklinger for nystiftede aksjeselskaper.

Solidaransvar

Regnskapsførere som påtar seg å bekrefte kontantinnskudd må huske at de samtidig påtar seg solidaransvar for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt.

Uviss ikrafttredelse

For endringene kan tre i kraft må det etableres systemer i Foretaksregisteret for å kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører. Når endringen trer i kraft er derfor foreløpig uviss. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi vet mer.

Lovendringene

Lovendringene lyder slik:

§ 2-18 annet ledd femte punktum skal lyde:

Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

§ 2-19 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Styrets medlemmer og den som har avgitt bekreftelse etter § 2-18 annet ledd, er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte.