Stortinget vedtok 16. juni 2017 at terskelverdiene for å unnlate revisjon, nærmere bestemt for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd, skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven.

Terskelverdiene skal justeres i tråd med inflasjonen, slik at det opprinnelige nivået fra da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes.

Næringsdepartementet har nå besluttet at terskelverdien for driftsinntekter skal heves fra 5 til 6 millioner kroner, mens terskelverdiene for balansesum og aksjeinnskudd heves fra 20 til 23 millioner kroner.

Forskriften finner du her.

Ikrafttredelse

Forskriften med de nye terskelverdiene trer i kraft 10. januar 2018. For regnskapspliktige med ordinært regnskapsår innebærer ikrafttredelsestidspunktet at første regnskapsår de nye terskelverdiene kan gjelde for er regnskapsåret 2018.

Det er generalforsamlingen som med flertall som for vedtektsendring kan beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven.

Se lovbestemmelsen om å unnlate revisjon her.

Se også Brønnøysundregistrenes orientering om hvem som kan unnlate revisjon.

Terskelendringer minst hvert tredje år

Forskriften åpner for at Næringsdepartementet hvert år kan indeksjustere terskelverdiene ut fra endringer i konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå, og at departementet minst hvert tredje år plikter å gjøre dette.